Privacykennisgeving voor sollicitanten

Privacy

Gelieve deze Privacykennisgeving aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij houden uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

1. Wie is de Vanbreda-groep?

De Vanbreda-groep is een geheel van vennootschappen actief in de verzekeringsmakelaardij , vermogensbeheer, risk management, claimshandling en/of activiteiten die in het verlengde hiervan liggen.

De volgende door de FSMA in België als onafhankelijke verzekeringsmakelaar erkende ondernemingen maken deel uit van de Vanbreda-groep:

 • Vanbreda Risk & Benefits – FSMA nr. 13718 A-R (0404.055.676)
 • Vanbreda Ausloos – FSMA nr. 47833 A (0474.182.421)
 • Vanbreda Calpa – FSMA nr. 103865 (0895.665.732)
 • Vanbreda Cornelis – FSMA nr. 12565 A (0425.054.196)
 • Vanbreda Credinco – FSMA nr. 042518 A (0462.175.702)
 • Vanbreda Geerts – FSMA nr. 044401 A (0466.513.679)
 • Vanbreda Huysmans – FSMA nr. 067446 A (0478.505.552)
 • Vanbreda Marine – FSMA nr. 108574 (0835.343.214)
 • Vanbreda Missinne – FSMA nr. 013584 A (0426.071.906)
 • Vanbreda Mediùs – FSMA nr. 016788 A (0406.096.042)
 • Vanbreda Soenen – FSMA nr. 013295 (0405.513.151)

Binnen de groep heeft de vennootschap Vanbreda Agencies (0772.859.673) het statuut van gevolmachtigde onderschrijver.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.

In Nederland wordt de Vanbreda-groep vertegenwoordigd door Vanbreda Risk & Benefits Nederland en in Luxemburg door Vanbreda Risk & Benefits S.A..

De Vanbreda-groep heeft nauwe banden met de verzekeringsmaatschappij Justitia. Justitia is gespecialiseerd in het verzekeren van Employee Benefitsplannen die door de Vanbreda-groep op maat van de onderneming-verzekeringnemer worden uitgewerkt.

Op onze contactpagina vindt u alle contact- en identificatiegegevens van de verschillende Vanbreda-ondernemingen.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is de Vanbreda-onderneming die deze verzameld heeft. Naar deze verwerkingsverantwoordelijke wordt in deze verklaring verwezen als Vanbreda.

2. Voor welk doeleinde en op basis van welke rechtsgrond worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Het doeleinde waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van uw sollicitatie voor een tewerkstelling in ons bedrijf en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, wordt er een profiel van u aangemaakt, wat betekent dat Vanbreda alle nodige gegevens zal verwerken die vereist zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving. Deze beoordeling kan ook een beoordeling door externe partij (‘assessment’) omvatten. 

De verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in het gerechtvaardigd belang van Vanbreda i.e. het belang om u te beoordelen alvorens u een aanbod van tewerkstelling te doen wat ons eveneens in uw belang lijkt of alleszins wegen deze niet op tegen ons belang.

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing u aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

In het geval van een beslissing u niet Vanbreda aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens bewaren gedurende een welbepaalde periode (zie punt 7) in het gerechtvaardigd belang van Vanbreda, met name om u in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij uw profiel.

3. Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden.

Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, omvat de verwerking van persoonsgegevens:

 • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres…);
 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,…);
 • uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt (bvb. opgenomen in uw CV);
 • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, …) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV;
 • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, …);
 • talenkennis;
 • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in uw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

U bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien u dit niet doet, kan dit uw kans op aanwerving wel negatief beïnvloeden.

4. Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

HR en uw beoogde leidinggevende(n) zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op basis van een strikt ‘need-to-know’ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

We sturen uw gegevens niet door naar andere partijen, met uitzondering van ons assessment center GITP-Profondo en taalscreening bij Elan indien van toepassing.

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

5. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten mijn land van verblijf?

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet de zelfde graad van gegevensbescherming biedt.

6. Zal Vanbreda geautomatiseerde besluitvorming toepassen?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

Vanbreda stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven. Vanbreda baseert haar beslissing om u aan te werven niet uitsluitend op een geautomatiseerde gegevensverwerking van uw persoonsgegevens.

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.

Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende tien jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven onder 2 besproken worden.

8. Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn persoonsgegevens door Vanbreda?

U kunt op ieder moment Vanbreda contacteren voor bijstand bij de sollicitatie of het beheer van uw persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om Vanbreda op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

 • Inzage van uw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen.
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens mochten deze niet accuraat worden bijgehouden;
 • Uw persoonsgegevens te laten wissen van zodra er in hoofde van Vanbreda geen rechtmatige grond (meer) voorhanden is om ze te verwerken;
 • Beperking m.b.t. de gegevensverwerking indien u de verwerking of de juistheid van de verwerkte gegevens zou betwisten of indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te behouden met het oog op een mogelijke rechtsvordering terwijl Vanbreda ze niet meer nodig heeft in het licht van de onder punt 2 vermelde doeleinden.

U hebt ten allen tijde het recht om bezwaar te uiten tegen verwerkingen waartoe Vanbreda zich in punt 2 zou gebaseerd hebben op het gerechtvaardigd belang. Vanbreda zal de verwerking dan staken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zouden bestaan voor een verdere verwerking. Zo zult u bijvoorbeeld een bezwaar kunnen aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens na een niet-weerhouden kandidatuur. In dat geval zal Vanbreda uw gegevens onmiddellijk wissen en de verdere verwerking stopzetten. 

U hebt daarnaast ook het recht om – indien u meent dat Vanbreda niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld – een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar uw verblijft, waar uw werkt of waar de vermeende inbreuk werd begaan

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw gegevens, uw rechten of toelichting bij deze kennisgeving, dan kan u steeds met ons contact opnemen via jobs@vanbreda.be. In tweede instantie kan u ook steeds contact opnemen met onze Data Protection Officer via dpo@vanbreda.be.

9. Wijzigingen

We behouden het recht voor om deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

Datum publicatie: 10/11/2022